close

What Other People Said

  • با سلام
    من در حال پرواز در اینترنت بودم ، دنبال خودم می گشتم . شما را یافتم . می دانستم هم نام های زیادی دارم . لااقل 16 اسم فقط در سایت 118 یافته ام . نام شما را هم در تلویزیون دیده بودم . اما خودم را هنوز نیافته ام . فکر می کنید چرا؟
    علیرضا محبعلی @ 2012-08-04 10:25:31
  • بسیار شاعرانه است عکساتون. افرین. واقعا منو تحت تاثیر نهادی
    نیلوفر @ 2012-09-23 21:39:13

Say Something
   

   


پرواز

Posted: 02/01/12

واقعا پرنده چه حسی داشت
وقتی بر فراز جزیره بیوک آدا
پر می گشود
بی آنکه بداند حتیf 5.7,1/160 sec,Manual,82 mm,ISO: 200,No Flash


Comments: New Comment, 2 Comments

PreviousNext

Recent Photos

انعکاسمردم بالادستتسبیح و کتابپروازنرسیده به درختخلیج آرامکوچه